top of page

SUP SCHOOL APELDOORN ALGEMENE VOORWAARDEN 

- Met aanmelding erkent de deelnemer dat suppen als buitensportactiviteit weersafhankelijk is en accepteert dat de SUP-Les en SUP-Huur, alleen doorgang vindt als de weersomstandigheden dit toelaten, zulks ter beoordeling van SUP School Apeldoorn. Het staat SUP School Apeldoorn vrij de SUP-Les en SUP-Huur aan de weersomstandigheden aan te passen. 


- SUP School Apeldoorn heeft te allen tijde het recht een SUP-Les en SUP-Huur, af te gelasten dan wel af te breken, als de omstandigheden (bijv. bij slecht weer door regen, onweer, harde wind, etc) dit naar de mening van SUP School Apeldoorn nodig maken. SUP School Apeldoorn kan in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten die deelnemers hebben gemaakt of die op enigerlei wijze hieruit voortvloeien. SUP School Apeldoorn stelt in het voorkomende geval de deelnemers zo snel mogelijk een nieuwe datum voor. 


- De deelnemer stelt SUP School Apeldoorn voor aanvang van de les op de hoogte van ziekten en/of lichamelijke beperkingen of overige omstandigheden waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze voor een veilig en verantwoord verloop van de activiteit van belang zijn. In geval van twijfel overlegt de deelnemer met SUP School Apeldoorn. 


- De deelnemer of degene die inschrijft voor een groep verklaart te kunnen zwemmen, namens zichzelf en namens de deelnemers in de groep. Indien een deelnemer niet kan zwemmen heeft SUP School Apeldoorn de bevoegdheid de deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten in welk geval er geen recht bestaat op restitutie van cursusgelden en/of overige door de deelnemer gemaakte kosten. 


- Bij inschrijvingen voor activiteiten bij SUP School Apeldoorn wordt uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de activiteit het definitieve aantal deelnemers vastgesteld. Na deze tijd is het niet meer mogelijk de omvang van de initieel aangemelde aantal deelnemers te verminderen. Bij een minder deelnemers op de dag van de activiteit worden ontbrekende deelnemers wel in rekening gebracht. Uitbreiding van de groep is mogelijk mits materiaal beschikbaar is. De reguliere kosten worden hiervoor in rekening gebracht. 

- Reeds gedane betalingen kunnen niet worden teruggestort. Bij het annuleren minstens 5 dagen voor aanvang van de activiteit, zal het betaalde bedrag worden omgezet in een tegoed wat tot 1 jaar bij SUP School Apeldoorn te besteden is. Het doorgeven aan derden is mogelijk, mits dat bij SUP School Apeldoorn van te voren bekend is.


- De deelnemer die met eigen materiaal deelneemt verklaart dat dit in goede staat verkeert en veilig is te gebruiken. De deelnemer die gebruik maakt van gehuurd, of geleend materiaal verklaart dit bij aanvang van de cursus te inspecteren en zo hij/zij van mening is dat er op enigerlei wijze sprake is van een onveilige situatie stelt hiervan SUP School Apeldoorn onmiddellijk in kennis. Als de onveiligheid niet naar tevredenheid van de deelnemer wordt opgeheven weigert hij/zij aan de activiteit deel te nemen. 


- De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat suppen altijd zekere risico's kan inhouden hetzij in de zin van letsel, hetzij in de zin van materiële schade of anderszins, en verklaart SUP School Apeldoorn op geen enkele wijze aansprakelijk te zullen stellen voor eventuele gevolgen van of voortvloeiende uit deelname aan een activiteit van SUP School Apeldoorn. Indien u zich aanmeldt (via de site, per e-mail of telefonisch), gaan we er vanuit dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden. AANVULLENDE HUURVOORWAARDEN SUP LESSEN

DEFINITIES

Artikel 1

1.1 Naast de algemene voorwaarden van ‘SUP School Apeldoorn’, gelden aanvullende voorwaarden voor de SUP-Les en SUP-Huur van SUP School Apeldoorn.

1.2 Bij tegenstrijdigheid in de algemene voorwaarden en de huurvoorwaarden gelden bij SUP-Les en SUP-Huur altijd de aanvullende verhuur voorwaarden.

1.3 Bij het betreffende artikel op de website staat duidelijk dat deze aanvullende huur voorwaarden van toepassing zijn.

1.4 Huurder of deelnemer: de natuurlijke persoon die als huurder de overeenkomst sluit en/of deelneemt aan (begeleide) SUP activiteit.

1.5 Verhuurder: SUP School Apeldoorn, handelsnaam van Charmaine Douglas, de ondernemer in deze overeenkomst.

1.6 Boeking: vastgelegde opdracht voor SUP-Les en SUP-Huur tussen huurder en verhuurder die tot stand komt na betaling en ontvangst opdrachtbevestiging.

1.7 Huur overeenkomst: overeenkomst tussen huurder = deelnemer en verhuurder = SUP School Apeldoorn.

1.8 Waiver: een schriftelijke verklaring waarin deelnemer aangeeft en ondertekend kennis te hebben genomen van de verhuurvoorwaarden.

1.9 Gehuurde of verhuurde materialen: de door verhuurder beschikbaar gestelde producten aan huurder, bijvoorbeeld stand up paddle board (SUP), peddel, SUP vinnen en/of andere producten vermeld op de huur overeenkomst/boeking.

ALGEMEEN

Artikel 2

2.1 Is er deelgenomen aan een les bij SUP School Apeldoorn of bij een andere school, dan kan de deelnemer er ook voor kiezen om zonder begeleiding het water op te gaan. 

2.2 Er worden duidelijke instructies gegeven waar je wel en niet kan suppen. Je dient je te houden aan de instructies die voordat je het water op gaat zijn gegeven. Het is niet de bedoeling dat je de SUP ergens anders mee naar toe neemt dan de locatie die is aangegeven tijdens de instructie. 

2.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor het fatsoenlijk omgaan met materiaal en de veiligheid van jezelf en anderen om je heen. We vragen je ook de natuur te respecteren.

2.4 Er wordt van de huurder verwacht dat hij verklaart dat, als huurder en/of voor de persoon(en) voor wie hij deze boeking maakt:

- kennis heeft genomen van de algemene en aanvullende huurvoorwaarden en hiermee akkoord gaat.

- in het bezit is van een zwemdiploma.

- in goede gezondheid verkeert.

- geen alcohol en/of drugs genuttigd heeft op de dag van of de dag voorafgaand aan de huurperiode.

- ouder is dan 18 jaar.

- indien minderjarige(n) aanwezig zijn, verantwoording hiervoor neemt.

2.5 Betreft de boeking meerdere personen, zal op locatie verwacht worden dat alle personen de huurvoorwaarden/waiver ondertekenen. 

2.6 Huurder verleent middels ondertekening / akkoord gaan met de huurvoorwaarden/waiver toestemming aan de verhuurder om van hem/haar foto's te maken tijdens het uitoefenen van de SUP activiteiten en deze te plaatsen op haar website en/of social media.


OVEREENKOMST EN PRIJS

Artikel 3

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan tussen huurder en verhuurder.

3.2 Het aanbod en de prijzen staan vermeld op de website www.supschoolapeldoorn.com.

3.3 Een boeking wordt aangevraagd middels de website www.supschoolapeldoorn.com

3.4 Na aanvraag via de website van SUP School Apeldoorn ontvangt de huurder een mail op het aangegeven e-mail adres met daarin gegevens hoe de boeking definitief gemaakt kan worden.

3.5 In de online betaal omgeving van SUP School Apeldoorn dient de huur vooraf te worden betaald. Bij betaling gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden alsmede de algemene verhuur voorwaarden.

3.6 Nadat de boeking online betaald is, is de boeking definitief.

3.7 Ook bij huur op locatie dient huurder akkoord te gaan met de waiver van SUP School Apeldoorn waarop deze aanvullende voorwaarden nogmaals staan uitgelegd, de huurprijs dient vooraf te worden betaald.


HERROEPINGSRECHT BOEKING

Artikel 4

4.1 Annulering is alleen mogelijk tot 48 uur voor de verhuur/boekingsdatum, anders is verhuurder het volledige bedrag verschuldigd.

4.2 Indien huurder gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht dient hij/zij telefonisch contact op te nemen op 06-13360745 en/of een mail te sturen naar charm.douglas@gmail.com. Bij geen gehoor dient verhuurder via een Whatsapp bericht te informeren.

4.3 Het reeds betaalde huurbedrag wordt binnen 14 dagen terug gestort op zijn/haar rekening na ontvangst van de e-mail.


HUURPERIODE EN VERPLICHTINGEN

Artikel 5

5.1 Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. 

5.2 Op locatie/bij afhaling dient de waiver getekend te worden door elke huurder (en/of begeleiding van minderjarige huurder)

5.3 De huurder is verplicht alle gehuurde materialen op het vooraf afgesproken tijdstip te retourneren bij verhuurder.

5.4 Bij overschrijding van het afgesproken tijdstip worden de extra huurkosten doorberekend aan huurder naar boven afgerond op volledige uren.

5.5 De huurder dient zorgvuldig om te gaan met de gehuurde materialen en te gebruiken volgens de gegeven instructies van verhuurder.

5.6 De huurder laat gehuurde materialen nimmer onbewaakt achter en is niet bevoegd de gehuurde materialen aan derde uit te lenen.

5.7 De huurder dient verhuurde materialen onbeschadigd in te leveren aan verhuurder. Eventuele schades en/of vermissing van verhuurde materialen worden direct aan huurder doorberekend en dienen direct betaald te worden.

5.8 Gehuurde materiaal dient schoon te worden ingeleverd. Indien dit niet het geval is worden er 25 euro schoonmaak kosten van de borg in mindering gebracht.

5.9 De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering. Indien huurder geen WA-verzekering heeft dient hij dit vooraf aan te geven en is verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave van de reeds betaalde kosten.

gsdatum voorstellen of het huurbedrag terugstorten aan huurder. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op kostenvergoeding van de door huurder gemaakte kosten ten gevolge van de annulering.


AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER

Artikel 6

6.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van gebruik van de gehuurde materialen, tenzij er sprake is van opzet en/of roekeloosheid aan de zijde van verhuurder.

6.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik door de huurder en/of derden aan wie huurder de verhuurde materialen ter beschikking heeft gesteld.

6.3 Indien verhuurder aansprakelijk is dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekering aan haar uitkeert.

SUP School Apeldoorn, Kanaal Noord 99a. KvK 74418130

bottom of page